kennismakingsgesprek
DutchEnglish
 • DutchEnglish
 • 023 - 890 45 60
 • info@macadvocaten.nl

Algemene voorwaarden
Macadamia advocaten en mediators

 • Macadamia Advocaten en Mediators (“de maatschap”) is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen. Een lijst van de natuurlijke personen wordt op verzoek toegezonden.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan de maatschap, aan de afzonderlijke leden van de maatschap, of aan de werknemers van de maatschap. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever (“de cliënt”) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b. van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. De leden van de maatschap alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De opdracht eindigt niet door hun dood, ondercuratelestelling of faillissement of het ten aanzien van hen van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
 • De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Indien de cliënt door de maatschap verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de cliënt tegenover de maatschap verplicht die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn verricht.
 • Bij de uitvoering van opdrachten is de maatschap gerechtigd om op kosten van de cliënt derden in te schakelen.       De maatschap zal – behoudens bij inschakeling van deurwaarders en/of koeriers – bij de keuze van deze derden waar mogelijk tevoren overleg met de cliënt plegen. De maatschap is voor de gedragingen van die derden niet aansprakelijk. De maatschap is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de cliënt te aanvaarden.
 • De hoogte van de door de maatschap gehanteerde (uur)tarieven varieert afhankelijk van de in te schakelen advocaat en de aard en omvang van de opdracht. Behoudens inhoudelijke aanpassingen is de maatschap gerechtigd de tarieven telkens met ingang van 1 januari aan de kostenontwikkeling aan te passen.
 • Naast het honorarium brengt de maatschap aan de cliënt in rekening: de daadwerkelijk gemaakte en aan derden te betalen/betaalde kosten. De maatschap is steeds gerechtigd van de cliënt bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen, dat zal worden verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht.
 • De maatschap zal periodiek, in beginsel maandelijks, aan de cliënt factureren. De cliënt dient de door de maatschap verzonden facturen steeds binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim zal verkeren en aan de maatschap vanaf die datum tot de datum van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn.
 • De aansprakelijkheid van de maatschap en de in artikel 2 omschreven personen is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de maatschap komt. De maatschap en de in artikel 2 omschreven personen heeft/hebben zich tegen beroeps-aansprakelijkheid verzekerd voor een bedrag van € 2.500.000,= per aanspraak.
  Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van de cliënt tegenover de maatschap en/of de in artikel 2 omschreven personen in verband met enige door cliënt aan de maatschap verstrekte opdracht, vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de cliënt met het bestaan daarvan bekend werd of redelijkerwijs moet worden geacht bekend te zijn geworden.
 • Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf (5) jaar na beëindiging van de opdracht worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 • De rechtsverhouding tussen de maatschap en de cliënt wordt beheerst door het Nederlands recht.
 • Uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland is bevoegd om kennis te nemen van geschillen (niet zijnde van tuchtrechtelijke aard) met het advocatenkantoor.